choroidoretinitis

(kor-oi″do-ret″ĭ-ni´tis) inflammation of the choroid and retina.
Found on http://www.encyclo.co.uk/local/21001

choroidoretinitis

Synonym for retinochoroiditis ... Inflammation of the retina extending to the choroid. ... Synonym: chorioretinitis, choroidoretinitis. ... Origin: retinochoroid + G. -itis, inflammation ... (05 Mar 2000) ...
Found on http://www.encyclo.co.uk/local/20973
No exact match found