tibialgia

Pain in the shin. ... Origin: tibia + G. Algos, pain ... (05 Mar 2000) ...
Found on http://www.mondofacto.com/facts/dictionary?tibialgia

tibialgia

tibialgia Pain in the shin.
Found on http://www.wordinfo.info/words/index/info/view_unit/2149/
No exact match found