chondromyxosarcoma

(kon″dro-mik″so-sahr-ko´mә) a sarcoma containing cartilaginous and mucous tissue.
Found on http://www.encyclo.co.uk/local/21001
No exact match found