Zeugobranchiata

Zeu`go·bran`chi·a'ta noun plural [ New Latin , from Greek ... to yoke + ... a gill.] (Zoology) Same as Zygobranchia .
Found on http://www.encyclo.co.uk/webster/Z/3

zeugobranchiata

<zoology> Same as Zygobranchia. ... Origin: NL, fr. Gr. To yoke + a gill. ... Source: Websters Dictionary ... (01 Mar 1998) ...
Found on http://www.encyclo.co.uk/local/20973

Zeugobranchiata

• (n. pl.) Same as Zygobranchia.
Found on http://thinkexist.com/dictionary/meaning/zeugobranchiata/
No exact match found