Vavuniya Divisional Secretariat

Vavuniya Divisional Secretariat is a Divisional Secretariat of Vavuniya District, of Northern Province, Sri Lanka. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Vavuniya_Divisional_Secretariat
No exact match found