Thorough-Go-Nimble

Thorough-go-nimble was old British slang for diarrhoea.
Found on http://www.probertencyclopaedia.com/browse/ZT.HTM

Thorough-Go-Nimble

Thorough-go-nimble was old British slang for diarrhoea.
Found on http://www.probertencyclopaedia.com/browse/ZT.HTM
No exact match found