Pseudopostega

Pseudopostega is a genus of moths of the Opostegidae family. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudopostega
No exact match found