Pratapa icetas

The Dark Blue Royal, Pratapa icetas is a species of lycaenid or blue butterfly found in Pakistan and India. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Pratapa_icetas
No exact match found