Pardosa roscai

Pardosa roscai is a wolf spider species in the genus Pardosa found in Bulgaria, Romania and Turkey. == See also == ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Pardosa_roscai
No exact match found