Maziriit Toula

Maziriit Toula is a Greek Orthodox village in Koura District of Lebanon. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Maziriit_Toula
No exact match found