Enswathement

En·swathe'ment noun The act of enswathing, or the state of being enswathed.
Found on http://www.encyclo.co.uk/webster/E/46

Enswathement

• (n.) The act of enswathing, or the state of being enswathed.
Found on http://thinkexist.com/dictionary/meaning/enswathement/
No exact match found