Azouz Synagogue

Azouz Synagogue is a synagogue in Alexandria, Egypt. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Azouz_Synagogue
No exact match found