Axu Town

Axu Town is a town in the Garzê Tibetan Autonomous Prefecture of Sichuan, China. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Axu_Town
No exact match found