Ashikaga Yoshitsuna

Yoshitsuna was the brother of Ashikaga Yoshiharu who was the 12th shogun of the Muromachi shogunate. Both men were sons of Ashikaga Yoshizumi, who was the 11th Ashikaga shogun. Yoshitsuna was adopted as heir of the 10th shogun, Ashikaga Yoshitane, but he was never elevated to this leadership role. Yoshitsuna was the father of the 14th shogun, Ashi...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Ashikaga_Yoshitsuna
No exact match found

No ads on this page...