Aphelinus thomsoni

Aphelinus thomsoni is a parasitoid wasp that parasitizes the sycamore aphid, Drepanosiphum platanoidis. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Aphelinus_thomsoni
No exact match found