Albimonas

Albimonas is a genus in the phylum Proteobacteria (Bacteria). ==Etymology== The name Albimonas derives from: Latin adjective albus, white; Greek feminine gender noun monas (μονάς / μονάδα), monad, unit; New Latin feminine gender noun Albimonas, white monad. Members of the genus Albimonas can be referred to as albimonads (viz. Trivialisa...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Albimonas
No exact match found