Akizuki clan

The Akizuki clan (秋月氏 Akizuki-shi) is a Japanese noble family from prehistoric{Citation needed|date=February 2010} age. In the Sengoku period, the Akizuki clan was a king of samurai (大名 Daimyo) on Japanese `Akizuki-country` in the Kyūshū island. From after the Sengoku period to end of World War II, the Akizuki family was a Japanese c.....
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Akizuki_clan
No exact match found