sacrocoxitis

(sa″kro-kok-si´tis) sacroiliitis.
Found on http://www.encyclo.co.uk/local/21001
No exact match found